PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

09:12' SA - Thứ sáu, 11/04/2014

Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00 - 12h30, Thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 168 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 12/3/2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết xin mời xem:

1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của PVI
2.Giấy xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của PVI
3.Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của PVI
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014
5. Thông báo đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT
5.1. Đơn ứng cử
5.2. Đơn đề cử
5.3. Biên bản họp nhóm
5.4. Sơ yếu lý lịch
6. Thông báo đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS
6.1. Đơn ứng cử
6.2. Đơn đề cử
6.3. Biên bản họp nhóm
6.4. Sơ yếu lý lịch
7. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS
8. Nội dung tại ĐHĐCĐ 2014
8.1. Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
8.2. Nội dung
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; Phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014
Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
Nội dung 4: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2013 và dự toán thù lao năm 2014 của HĐQT và Ban Kiểm soát
Nội dung 6: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của PVI trong năm 2014 và năm 2015
Nội dung 8: Tờ trình về Thỏa thuận khung với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Nội dung 8.1: Dự thảo Thỏa thuận khung với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT
Nội dung 9.1: Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Badri Narayanan
Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS
Nội dung 10.1: Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Gerard Amal Wahab
9. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông


Xin trân trọng thông báo./.